Контакт

Адреса

зграда Владе
VI спрат, 605/А
Трг Мајке Терезе б.б.
10 000 Приштина, Косово
Тел:+381 38 200 14 448
[email protected]

Фото галерија

Кратке чињенице

- Службени језици на Косову су албански и српски језик.

- Језик било које заједнице која чини најмање пет процената (5 %) укупног становништва  било које општине имаће статус званичног језика.

- Језик било које заједнице која чини најмање три процента (3 %) укупног становништва  било које општине или језик који се традиционално говори у општини може се користити као језик у службеној употреби.

- Турски језик има статус службеног језика у општини Призрен, као традиционални језик.

Дужности и одговорности Канцеларије

Ради извршавања својих надлежности и под вођством повереника за језике Канцеларија обавља следеће дужности и одговорности:

•    надгледа спровођење одредби Закона о употреби језика у институцијама под својом надлежношћу;

•    предузима све неопходне мере у оквиру својих овлашћења зарад обезбеђивања поштовања одредби Закона о употреби језика у институцијама под својом надлежношћу;

•    истражује све жалбе које су јој поднете од стране физичког или правног лица, у вези са пропустима  јавних органа власти или институције под њеном надлежношћу и у вези непоштовања одредби Закона;

•    обавља истраге на своју иницијативу како би обезбедила да институција под њеном надлежношћу поштује одредбе Закона;

•    по завршетку истражног поступка издаје препоруке о захтеваним правним лековима и препоруке о обештећењима;

•    свакој институцији којој је послала препоруку оставља довољно времена како би могла добити било какав коментар који та институција може имати у вези са налазима и препорукама Канцеларије,укључујући ту и навођење мера које институција намерава да предузме, као и рокове у оквиру којих ће институција предузети те мере;

•    издаје писмена упозорења, уколико препоруке Канцеларије нису извршене у разумном временском периоду;

•    Канцеларија пружа савете и друге врсте помоћи  грађанима у погледу њихових права сходно Закону;

•    Канцеларија пружа савете или другу помоћ јавним органима у вези са њиховим обавезама према Закону;

•    разматра и даје препоруке у вези са било којом уредбом или административним упутством који су конципирани према Закону о употреби језика, као и било ком другом закону, уредби или административном упутству које утиче или може имати утицај на статус или употребу службених језика или језика заједница чији матерњи језик није службени језик;

•    подноси шестомесечне извештаје и препоруке Одбору, као и годишње извештаје Канцеларије, Влади и Скупштини Републике Косово;
•    уколико се сматра потребним, издаје стратешке препоруке  институцијама под својом надлежношћу, чији је циљ да се обезбеди довољно знања о службеним језицима и језицима у службеној употреби на општинском нивоу, ни би ли се омогућило потпуно спровођење Закона;

•    Издаје, у било које време, специјалне извештаје Одбору, Влади и Скупштини Косова о било ком питању од хитне природе и велике важности у оквиру својих надлежности и одговорности.