Kontakt

Adresa:

zgrada Vlade
VI sprat, 605/A
Trg Majke Tereze b.b.
10 000 Priština, Kosovo
Tel:+381 38 200 14 448
[email protected]

Foto galerija

Kratke činjenice

- Službeni jezici na Kosovu su albanski i srpski jezik.

- Jezik bilo koje zajednice koja čini najmanje pet procenata (5%) ukupnog stanovništva bilo koje općine imaće statue zvaničnog jezika.

- Jezik bilo koje zajednice koja čini najmanje tri procenta (3%) ukupnog stanovništva bilo koje općini ili jezik koji se tradicionalno govori u općini može se koristiti kao jezik u službenoj upotrebi.
 
- Turski jezik ima status službenog jezika u općini Prizren, kao tradicionalni jezik.

Održana je radionica sa opštinskim službenicima regiona Gnjilana, za diskusiju o izazovima i poteškoćama u sprovođenju jezičkih prava

21.06.2018

Priština

Kancelarija povjerenika za jezike (KPJ) u saradnji sa Organizacijom za evropsku bezbjednost i saradnju (OEBS), misija na Kosovu, organizovali su radionicu sa članovima mreže iz opština regiona Gnjilana, u cilju diskusije o modalitetima koje je KPJ predvidela za poboljšanje sprovođenja jezičkih prava u opštinama.   
Cilj održane radionice je bio da se sa kontakt osobama iz Mreže za jezičku politiku raspravlja o izazovima i poteškoćama prilikom popunjavanja upitnika (Mehanizam za nadgledanje), kao novi sistem praćenja sprovođenja Zakona o upotrebi jezika, kao i predstavljanje „Vodiča za ulogu i funkcionisanje Mreže za jezičku politiku“, kao način lakše saradnje između KPJ-a i institucija.   

Koordinator za pitanja usaglašenosti sa zakonom, Safete Graićevci, ponovila je da se Zakon o upotrebi službenih jezika na opštinskom nivou sprovodi djelimično. Dugo se razmišljalo o pronalaženju raznih modaliteta kako poboljšati i poštovati jezička prava u opštinama. Sredstvo za praćenje kao i Vodič, predstavljaju ciljeve kancelarije, za značajno i kontinuirano unapređenje, u oblasti jezičkih prava, rekla je Safete Graićevci.      
Tokom radionice, članovi mreže su dobili detaljne instrukcije kako da popunjavaju upitnike, kako bi se izbegle greške tokom popunjavanja, i da prilikom obrade izvještaj bude tačan i korektan. 
--------------------------------------
Mreža za jezičku politiku formirana je na osnovu člana 5 i člana 15 Uredbe br.07/2012 o Kancelariji povjerenika za jezike, koju je Vlada Kosova usvojila 4. aprila 2012. godine. Njen cilj je da obezbedi da svaka institucija na Kosovu poštuje obaveze koje proizilaze iz Zakona o upotrebi jezika i da svi zaposleni u institucijama na Kosovu budu upoznati sa tim obavezama.

--------------------------------------

Kancelarija povjerenika za jezike formirana je u aprilu 2012. godine u okviru Kabineta premijera Kosova, na osnovu Uredbe br.07/2012. Kancelarija ima mandat da nadgleda primjenu Zakona o upotrebi jezika, sarađuje sa institucijama na poboljšanju primjene Zakona i promoviše i štiti pravo na upotrebu jezika svih zajednica na Kosovu.

Natrag