Kontakti

ADRESA:

Ndërtesa e Qeverisë
Kati VI, 605A
Sheshi:Nëna Terezë p.n
10 000 Prishtinë,Kosovë
Tel:+381 38 200 14 448
[email protected]

Foto galeria

Fakte të shkurtëra

Gjuhët zyrtare në Kosovë janë gjuha shqipe dhe gjuha serbe.

- Gjuha e cilitdo komunitet që përbën pesë (5) për qind të popullsisë së përgjithshme në ndonjë komunë do të ketë statusin e gjuhës zyrtare.

- Gjuha e çdo komuniteti që përbën tre (3) ose më shumë për qind të popullatës së përgjithshme në një komunë ose është folur tradicionalisht në një komunë mund të përdoret si gjuhë në përdorim zyrtar.

- Në komunën e Prizrenit, gjuha turke ka statusin e gjuhës zyrtare, si gjuhë tradicionale.

Anëtarët e Bordit

Biografia: Arbërore Bërnica-Hasani Biografia: Arbërore Bërnica-Hasani Analiste për çështje ligjore, Ministria e Zhvillimit Ekonomik

Emri dhe mbiemri: Arbërore Bërnica-Hasani

Datëlindja: 14 gusht 1973
Profesioni: Juriste

Arsimimi:
Fakulteti Juridik, Universiteti i Prishtinës

Gjuhët: Shqip, Serbisht dhe Anglisht

Përvoja profesionale:
Aktualisht: Analiste për çështje ligjore, Njësiti për monitorimin e Ndërrmarjeve Publike / Ministria e Zhvillimit Ekonomik (NJPMNP/MZHE)
Anëtare e Bordit për Politika të Gjuhëve

2007-2014: Koordinatore e NJPMNP/MZHE 
2005-2007: Udhëheqëse  e Divizionit për Standarde, Rregullore  Teknike  dhe  Siguri në punë, Ministria e Energjisë dhe Minierave, MEM
2000-2005:  Udhëheqëse e asistencës Sociale, Qendra për Punë Sociale, Prishtinë/Ministria e Punës dhe Mirëqenjes Sociale (MPMS) 

Trajnimet:
Janar-dhjetor, 2000: ADRA përkrahur nga UNHCR, CRS, UNMIK dhe Instituti per Politikë
Sociale” Program për aftësimin professional”

Prill- Dhjetor, 2004: Universiteti i Helsinkit/Projekti i Mbrojtjes Sociale ne Kosovë “Menaxhimi i rastit në punë sociale”


email: [email protected]