Kontakti

ADRESA:

Ndërtesa e Qeverisë
Kati VI, 605A
Sheshi:Nëna Terezë p.n
10 000 Prishtinë,Kosovë
Tel:+381 38 200 14 448
[email protected]

Foto galeria

Fakte të shkurtëra

Gjuhët zyrtare në Kosovë janë gjuha shqipe dhe gjuha serbe.

- Gjuha e cilitdo komunitet që përbën pesë (5) për qind të popullsisë së përgjithshme në ndonjë komunë do të ketë statusin e gjuhës zyrtare.

- Gjuha e çdo komuniteti që përbën tre (3) ose më shumë për qind të popullatës së përgjithshme në një komunë ose është folur tradicionalisht në një komunë mund të përdoret si gjuhë në përdorim zyrtar.

- Në komunën e Prizrenit, gjuha turke ka statusin e gjuhës zyrtare, si gjuhë tradicionale.

Anëtarët e Bordit

Biografia: Arbër Salihu Biografia: Arbër Salihu Zyrtar për planprograme/kurrikula arsimore

Emri dhe mbiemri: Arbër Salihu

Datëlindja: 27 dhjetor 1972, Podujevë, Kosovë  
Profesioni: Zyrtar për planprograme/kurrikula arsimore


Arsimimi:
PhD kandidat në lëmin e historisë, Qendra e studimeve Albanologjike, Tiranë, Shqipëri
Magjistër në lëmin e historisë, 2008, Universiteti i Prishtinës
Fakulteti i Historisë, 1997, Universiteti i Prishtinës

Gjuhët: Shqipe, Angleze dhe Serbe 
Përvoja profesionale:
18 vite përvojë profesionale në Ministrinë e Arsimit,Shkencës dhe Teknologjisë, MASHT. Është autor i dokumenteve të ndryshme arsimore (kurrikulave arsimore për arsimin parauniversitar). Është autor I dokumentve të ndryshme arsimore dhe bashkautor i teksteve shkollore. Është bashkëthemelues i Shoqatës së Mësimdhënësve të Historisë së Kosovës. 

Aktualisht: Zyrtar për planprograme/kurrikula arsimore
Anëtar i Bordit për Politika të Gjuhëve

2000 dhe tutje: Zyrtar për planprograme/ kurrikula në MASHT
1997-2000: Mësimdhënës i lëndës së historisë në shkolla fillore dhe të mesme


email: [email protected]